Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svetová preromantická a romantická literatúra

8. 1. 2010

PREROMANTICKÁ A ROMANTICKÁ LITERATÚRA (1830 – 1850)

 

 

 Romantizmus je myšlienkové a umelecké hnutie, ktoré sa zrodilo ako výsledok nových filozofických názorov, ktoré stelesňujú filozofovia Hegel a Herder v 18.-19.storočí

 Ekonomická moc buržoázie postupne rástla, pretože bola dravá a nebola zaťažená feudálnymi princípmi. Avšak charakter spoločnosti sa menil oveľa pomalšie, a preto si buržoázia len veľmi pomaly a ťažko vydobýjala aj svoje politické práva.

 Koncom 18. storočia odštartovala Francúzska revolúcia, ktorej heslom bola sloboda – rovnosť – bratstvo, obdobie zápasov, bojov, napoleonských vojen a revolúcií, ktoré načas ustali až v roku 1848. počas tohto obdobia sa mení spoločnosť – rozpadajú sa feudálne väzby a nastupuj nové tzv. kapitalistické.

 V každom prelomovom období sa jednotlivec cíti osamotený, hľadá si svoje miesto. V tomto období sa proti rozumu, ktorý prevláda v predchádzajúcich časoch, začína zdôrazňovať cit.

 Umelci boli presvedčení, že nové zriadenie je vykorisťovaním človeka a začali protestovať

 Pociťovali samotu a pesimizmus, boli osamelí a cítili sa byť zbytoční

 Protirečenia vo svetovom vývoji sa zdali byť rozumovo neriešiteľné a proti rozumu sa zdôrazňoval cit

 Filozofické smery, ktoré sa vyvíjali v čase romantizmu :

· Idealizmus – považuje myšlienku, ducha, vedomie za prvotné a hmotu, bytie za druhotné

 - Hegel – hlásal, že dejiny ľudstva predstavujú zákonitý vývoj absolútneho ducha k slobode a k poznaniu seba samého. Prvoradý má byť pre človeka cit, myšlienka

· Iracionalizmus – uprednostňovali vieru a inštinkt pred vedeckým, rozumovým a logickým poznávaním

- Herder – vyslovil názor, že každý národ obohacuje vývoj ľudstva smerujci k humanite a slovanské národy sa dostanú na čelo tohto humanistického vývoja, čím podporil národnooslobodzovacie hnutie slovanských národov

· Sentimentalizmus – filozofický a literárny smer, ktorý sa opiera o city a citové zážitky, hlása súcit k biednym a utláčaným, vyzdvihuje prostého človeka s jeho radosťami a starosťami

· Individualizmus – zdôrazňuje sa úloha jednotlivca, kult silného jedinca, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu

· Titanizmus – titan sa pokúša zmeniť spoločnosť, vzdoruje osudu, pomáha ľudstvu – robí to sám, je ochotný obetovať život, nevzdáva sa

 Znaky romantickej literatúry :

· Fantázia – nástroj poznávania využíávaný ako opak škaredej skutočnosti a túžba po krajšom živote

· Historizmus – hľadanie inšpirácie v minulosti, oživovanie slávnych činov národa v minulosti

· Autoštylizácia – autor sa so svojou postavou stotožňuje, vkladá do nej autobiografické črty

· Harmónia kontrastov – zločin a nevina, krása a ohyzdnosť

· Konflikt spočíva v rozpore medzi snom a skutočnosťou

· Niekedy do deja vstupuje aj príroda – odzrkadľuje pocity hlavného hrdinu

· Synkretizmus - narúšajú sa hranice medzi literarnými druhmi a žánrami, epika sa lyrizuje a vzniká básnická poviedka

· Hlavný hrdina - pochádza z okraja spoločnosti (vydedenci, zbojníci, chudáci, bedáry,.)

- žije bohatým vnútorným životom, charakterizuje ho ušľachtilosť a duch

- vyznačuje sa prehnanou citovosťou vyúsťujúcou do vášne

- je opustený, upedá do pesimizmu, beznádeje, utiekaj sa k prírode

- má svoje sny a túžby, pri uskutočňovaní ktorých často umiera (dobrovoľne alebo vražda)

 

Francúzska literatúra

 Jean Jacques Russeau – francúzky osvietenský aj romantický autor nrodený v Ženeve, viedol tulácky život snažil sa presadiť ako hudobný skladateľ

- základná Russeauová myšlienka – človek je v podstate dobrý, ale pokazilo ho zlé usporiadanie spoločnosti

- Rozprava o nerovnosti hlása návrat k neporušenosti prírody a útočí na skromné vlastníctvo ako príčinu nerovnosti medzi ľuďmi

- Emil alebo o výchove – zdôrazňoval potrebu výchovy detí v prírode a v primom kontakte s vecami, o ktorých sa učia

- Júlia alebo Nová Heloisia – príbeh lásky šľachtického dievčaťa Júlie a jej učiteľa, napísaný vo forme listov

  - vrcholné dielo európskeho sentimentalizmu (melancholické postavy, opis prírody, kontrast medzi životom v prírode a v spoločnosti

 

 Victor Hugo – zakladateľ francúzskeho romantizmu

- stúpenec monarchie, no po revolúcii sa stal republikánom

- rozvinul romantizmus do vrcholnej podoby

- Kontemplácie – rozjímanie, uvažovanie, meditovanie

- lyrická zbierka

- Legenda vekov – cyklus epických básní

- autor komentuje plynutie vekov od Evy k Ježišovi, od antiky po súčasnosť, pochod ľudstva od temnôt k ideálu

- zobrazuje, ako sa svet mení a rozvíja (podľa neho k lepšiemu)

- Ódy a balady

- Jesenné lístie

- Spevy súmraku

- Tresty

- Cromwell – dráma

- predhovor k tejto dráme sa stal manifestom romantizmu

- Hugo v ňom žiadal slobodu umenia oproti záväzným zásadám klasicizmu

- Hernani – hlavná postava – mladý muž pre česť obetuje lásku i život

- typický romantický konflikt – túžba po oslobode a spravodlivosti, odpor voči násiliu šľachty

- Ruy Blas – tragédia

- láska kráľovnej a sluhu

- Don Slust márne dvorí kráľovnej Márii, avšak z pomsty jej predstčí z amilenca svojho sluhu

- Ruy Blas pod menom Don Cézar sa stane obľúbeným ministrom a svojou múdrosťou si získa srdce kráľovnej

- keď ho chce Don Salust pred kráľovnou ponížiť, zabije ho a sám sa otrávi – umiera však šťastný, lebo ho kráľovná pred smrťou prvýkrát nazvala pravým menom

- lyberalistické idey, demokratickosť spočíva v ocenení morálnych a spoločenských kvalít ľudského hrdinu

 

- Chrám Matky Božej v Paríži – dej sa odohráva v 15. storočí v Paríži

- Quasimodo – zvonár v chráme so škaredým zovňajškom (je hluchý od hlasného zvuku zvonov), no dobrou dušou

- Esmeralda – krásna cigánka, tanečnica

- Phoebus – kapitán lukostrelcov

- Frollo – kňaz so zápornými vlastnosťami, venuje sa okultizmu

- Pierre – neúspešný básnik, ktorý sa dostane k tulákom. Nezloží však ich skúšku a oni ho chcú zabiť. Zachráni ho Esmeralda tým, žesi ho vezme za manžela

- Quasimodo, Phoebus aj Frollo milujú Esmeraldu, no každý iným spôsobom – Frollo posadnuto, Phoebus žiadostivo, Quasimodo úprimne a čisto

- Quasimodo je zvonár v Chráme Matky Božej, ktorého sa v detstve ujal kňaz Frollo a vychoval ho. Chrám sa stal jeho domovom. Miloval zvony, no po čase ohluchol. Žil v osamelosti, ľudia ho nemali radi pre jeho výzor. Zamiloval sa do Esmeraldy, ktorá bola obvinená z vraždy Phoebusa. Toho ale zo žiarlivosti zabil Frollo. V deň jej popravy ju zachráni Quasimodoa ukrýva ju na posvätnej pôde chrámu, kde jej nikto nemôže ublížiť. Kým bráni chrám pred ozbrojencami, Frollo ju unesie a zatvorí u starej pustovníčky, ktorá nenávidí cigánov, pretože jej kedysi uniesli dieťa. Pustovovníčka Gudula v nej spoznáva svoju dcéru, ale nemôže jej pomôcť. Esmeralda umiera pri poprave upálením, Frolla zabije Quasimodo tak, že ho zhodí zo strechy chrámu a sám umiera pri mŕtvole Esmeraldy.

- románje plný nečakaných zvratov, rozuzlení a citových zážitkov  

- kontrasty – škaredý Quasimodo a krásna Esmeralda; Quasimodov škaredý zovňajšok a dobrá duša; Frollove kňažské poslanie a jeho záľuba v okultizme, posadnutá láska k Esmeralde; pokoj, ticho chrámu a vždy hlučné námestie

- Bedári – román napísaný v exile

- opísal franczsku spoločnosť v čase obnovy cisárstva a zápas s nespravodlivosťou spoločenských zákonov

- Jean Valjean je odsúdený na galeje (ako malý chlapec ukradol bochník chleba). Keď sa mu po 20 rokoch podarí utiecť, ukradne biskupovi dva svietniky. Chytia ho, ale biskup povie, že mu ich daroval. Táto láskavosť ho inšpiruje natoľko, že začne nový život a chce pomáhať biednym

- do tejto postavy autor vložil svoju predstavu o spravodlivosti, veril, že mravným obrodením možno odstrániť zlo a nespravodlivosť

- romantický opis, filozofické úvahy, rušný a napínavý dej, citovosť

- Robotníci mora – chudobný rybár prekonáva prekážky sám uprostred oceánu, aby zachránil stroje parníka, a tak získal ruku milovaného dievčaťa. Keď však vidí, že ona miluje iného, vzdáva sa a dobrovoľne umiera

- Deväťdesiattri – historický román

- námet z čias Veľkej francúzskej revolúcie

- vyjadruje vieru v lepšiu budúcnosť

- Muž, ktorý sa smeje

 

 

 

 

Nemecká literatúra

 Sturm und drang – búrka a vzdor

- hnutie, ktoré vzniklo ako reakcia na útlak , neslobodu a nespokojnosť

- vodcom hnutia bol Johann Herder, ústrednou myšlienkou bola myšlienka  humanity

- búrili sa proti vtedajšej spoločnosti, ich revolta bola živelná

- postavili sa proti nadvláde rozumu a žiadali uplatnenie všetkého, čo je človeku prirodzené (cit, vášeň, láska a sloboda)

 

 Johan Wolfgang Goethe – naželanie svojho otca vyštudoval právo v Lipsku, kde sa zoznámil s teoretikom hnutia Sturm und Drang, ktorý si ho získal pre svoje náhľady na literatúru a dejiny

- stal sa ministrom vo Waimare, no jeho reformy ostali nepochopené

- z depresií sa liečil v Karlových Varoch a v Taliansku

- nakoniec sa vzdal bričského protestu a jeho ideálom v umení sa stáva antika

- Prometeus – óda

- vyjadruje buričské nálady a odpor voči feudálnemu absolutizmu

- hrdina – tvorca veriaci vo vlastné sily

- Utrpenie mladého Werthera – podnetom na napésanie diela bola nešťastná láska k Charlotte Buffovej

- sentimentálny príbeh vo forme listov priateľovi

- Werther – mladý, vzdelaný a citlivý muž

- Lotta - krásna, priateľská, cíti, že Werther ju ľúbi, no

napriek tomu zostáva verná snúbencovi, hoci Werthera má tiež veľmi rada

- Albert – snúbenec a neskôr aj manžel Lotty

- Viliam – Wertherov príateľ, ktorému píše listy

- Mladý Werther odchádza na vidiek, kde si ho ľudia obľúbia. Čoskoro je pozvaný na zábavu, na ktorej spoznáva mladé dievča, Lottu. On sa do nej okamžite zaľúbi, hoci mu povedali, že už je zasnúbená s Albertom. Werther ale dúfa, že, že si ju Albert nevezme. Nakoniec ho ale neopätovaná láska a prítomnosť Alberta donútia k rozhodnutiu odísť z vidieka.

V meste Werther spoznáva mladé dievča, ktorému ale neskôr zabránia sa s ním stýkať. Tak sa vracia naspäť na vidiek. Stretáva sa s Lottou, ktorá sa medzitým už vydala. Werther upadá do beznádeje a nečinnosti, cíti prázdnotu, stále viac po nej túži a znásobuje svoje návštevy u nich. Albert napriek svojej ohľaduplnosti povie Lotte, aby sa pokúsila obmedziť jeho návštevy. Keď Albert doma nie je, Lotta sa pokúša dohovoriť Wertherovi.

Werther napíše list Lotte, požičia si pištoľ od Alberta a spácha samovraždu.

- Faust – veršovaná dráma

- vychádza zo stredovekej povesti o legendárnom učencovi Faustovi, ktorý nie je spokojný s výsledkami vedy a túži po skutočnom poznaní

- v úsilí o absolútne poznanie uzavrie pakt s diablom Mafistofelom

- dialóg Mefistofela a Hospodina v Prológu hry naznačuje charakter Fausta a potvrdzuje ich pakt o riadení jeho osudu

- 1. časť – dozvedme sa o Faustovej túžbe po poznaní. Poznáva lásku a sklamania, vedu i čiernu mágiu, nakoniec nachádza zmysel života v práci pre spoločnosť

- 2. časť – alegorická, Mafistofeles ho vezme do gréckej minulosti, kde sa ožení so spratskou kráľovnou. Ako starý sa snaží zúrodniť močaristý kraj na kraj úrody a hojnosti.

- Faust nakoniec zomiera, no Mafistofeles nezíska jeho dušu kvôli zásahu vyššej moci

- Faust si ešte pred smrťou uvedomuje, že poznanie a slobodu si zaslúži ten, kto o ne bojuje

- Faust – symbol ľudskej aktivity a tvorivej práce

- Mafistofeles – symbol sebectva a túžby po moci

- Ifigénia v Tauride – o zrážke barbarského a antického sveta

- Egmont – o oslobodzovacích bojoch Nizozemska proti španielskej nadvláde

- Torquato Tasso – o živote talianskeho básnika

 

 

Švajčiarska literatúra

 Friedrich Shiller – básnik a dramatik

- vo svojích dielach vyjadrujej túžbu po národnej i osobnej slobode a boj proti tyranii

- chcel sa stať kňazom, ale otec ho donútil ísť na vojenskú akadémiu, kde začal tvoriť

- ušiel z armády, žil v biede, no s pomocou Goetheho sa stal profesorm dejín v Jene

- Zbojníci – dráma

- Karola Moora pred otcom očierni vlastný brat František aby sám zdedil rodinný majetok i Karolovu milú. Oklamaný otec Karola vydedí. Karol zo zúfalstva, že stratil česť i snúbenicu, stane sa vodcom zbojníkov, aby sa pomstil. Po otcovej a bratovej smrti uzná nevyhnutnosť svetských zákonov a vydá sa do rúk súdu. Zomiera pre svoju lásku k slobode a spravodlivosti.

- Úklady a láska – tragédia

- odhaľuje pokryteckú morálku spoločnosti

- láska šľachtica Ferdinanda a dcéry chudobného muzikanta Luisy. Hoci sa syn proti otcovi vzbúri, uverí intrigám o nevere svojej milej. Až zoči-voči smrti jeho milej sa od nej dozvedá, že ho oklamali. Obaja nakoniec zomierajú, no intrigáni sú usvedčení.

- dielo je vzburou proti despotizmu šľachty a jej zasahovania do života jednotlivca, vyjadruje odpor proti celému feudálnemu zriadeniu

- Pieseň na radosť – hudobne ju spracoval Ludvig van Beethoven

- William Tell – klasická dráma

- zobrazuje boj švajčiarského ľudu proti Habsburgovcom

- ľud vedie do boja William Tell. Ten odmietol vzdať úctu vystavenému klobúku ktorý predstavoval nadvládu Nemcov. Miestodržiteľ Gessler ho za trest prinútil zostreliť jablko z hlavy vlastného syna. Príkaz splnil, syna nezranil, no namiesto slobody ho uvrhli do väzenia. Zneho potom aj ušiel, zabil Gesslera a jeho výstrel sa stal výzvou na národné povstanie. Ľud vyhnal tyranov a vydobil si slobodu

- hra malal vyburcovať nemecký národ do boja proti Napoleonovi, za občianské slobody a práva biednych a utláčaných

- Mária Stuartová, Panna Orleánska - drámy

 

 Heinrich HeineKniha piesní – rozprávkové a elegické motívy sa prepletajú s ironickými

- mnohé boli zhudobnené

- Obrazy z ciest – odpútaval sa od mysticizmu a do popredia sa stavala súčasnosť s jej spoločenskými problémami

- vytvoril nový druh fejtonu – zmes žánrových obrazov z ciest po Nemecku, Anglicku, Taliansku a spoločensko – politickej satiry

- ostro kritizoval sociálnu nerovnosť, zaostalosť a nacionalizmus

- Nemecko, Zimná rozprávka – satirická skladba koncipovaná ako lyrický cestopis

- pranieruje sociálnu priepasť medzi triedami, pruský militarizmus i nacionalizmus

- písaná hovorovým štýlom

- Časové básne – ostré sociálne básne

- Romanzero – svedectvo jeho telesných i duševných útrap a skepticizmu z pomerov v Nemecku

- napísal ju ťažko chorý – ochrnul a oslepol

Anglická literatúra

 George Gordon Byron – bol búrlivej povahy, čo prejavil počas štúdií a ako člen snemovne lordov obhajoval práva robotníkov

- vo svojej literatúre predstavil hrdinu, ktorý cestuje, putuje, má silnú osobnosť, ktorá ale nemôže zvíťaziť v boji proti spoločnosti, lebo je osamelý

- tvorca romantickej básnickej poviedky, ktorá okrem zákaldnej fabuly obsahuje aj úvahy a básnikové city

- Childe Haroldová púť – lyricko – epická skladba s množstvom autobiografických prvkov

- spevy opisujú prírodu, miesta, pamätihostnosti, kroje a zvyky obyvateľov krajín, ktorými prechádha hlavný hrdina

- hrdina je záhadný samotár, ktorý prežíva svetabôľ pre nenaplnenú lásku a konflikt s okolitym svetom

- opisuje cesty a úvahy pútnika po európskych krajinách

- básnik je rozčarovaný veľkosvetskou spoločnosťou, ale búri sa proti tyranii a neslobode podrobených národov, burcuje ľud do boja

- opisy krajín vtipne dopĺňa aktuálnymi politickými komentármi

- Hlavný hrdina je mladý anglický šľachtic znechutený vlastným prázdnym životom a pokryteckou morálkou vyšších kruhov londýnskej spoločnosti. Preto sa rozhodne svoju krajinu opustiť. Putuje do Portugalska obsadeného Angličanmi, potom do Španielska, kde zúri partizánska vojna proti Napoleonovi. Pokračuje cez Albánsko do Grécka, kde do kontrastu stavia slávnu grécku minulosť a jeho terajšiu tureckú porobu. Navštívi aj Belgicko (Waterloo), Švajčiarsko a Taliansko. Svoje putovanie končí na pustom pobreží.

- Don Juan – satira na negatívne spoločenské javy

- orientálna romantik prepletená dobrodružstvami a romantickými aférami hlavnej postavy v Grécku, Turecku i Rusku

- nenútený vtip ale i ostrý výsmech anglickej spoločnosti

- Chillonský väzeň – báseň preniknutá ideou slobody

- na hrade Chillon väznia povstalca, ktorého vyslobodia bernskí povstalci. Nevie si zvyknúť na slobodu a cnie s amu za väzením

- vyjadruje túžbu švajčiarov vymaniť sa spod cudzej nadvlády a verí že otrokár raz zhynie

 

 

  Piercy Bysshe Shelley – veril, že láska môže človeka obrodiť

- v lyrických básňach sú úvahy o svete, človeku, nezničiteľnosti života i opisy prírody

- Odpútaný Prometeus – filozofická veršovaná dráma 

- hrdina Prometeus sa vzpriečil bohom aby pomohol ľuďom. Za trest je pripútaný ku skale, ale nevzdáva sa. Mytologické postavy ho podporujú, zosadia Jupitera (predstavuje tyrana) z trónu a Herkules ho oslobodí. Nastáva vláda lásky a porozumenia

- hra je proroctvom o nevyhnutnom páde tyranov a oslobodení ľudstva

- Prometeus je symbolom toho, kto vyvádza z nevedomosti, tmy a útlaku, je rebelom

 

 

 

Ruská literatúra

 ruský romantizmus vznikal v období nevoľníctva a krutého cárskeho despotizmu, vznikajú povstania (v roku 1825 vypuklo povstanie dekabristov - povstanie mladých vojakov, ktorí odmietli zložiť sľub novému cárovi)

 literatúra bola zacielená na boj proti útlaku a bezpráviu

  Alexander Sergejevič Puškin - za politické verše ho poslali do vyhnanstva na juh

- Puškinova tvorba sa vyznačuje bohatstvom tém, literárnych druhov i žánrov

- mnohé jeho diela boli sfilmované a zhudobnené

- Kaukazský zajatec, Cigáni – poémy, v ktorých na pozadí prekrásnej prírody vystupujú vydedenci spoločnosti

- Na Sibír – báseň, v ktorej vyjadruje politické sympatie dekabristom

- Boris Godunov – tragédia, ktorá líči život ruského cára, ktorý sa snažil zlepšiť postavenie Ruska

- Poltava – poéma z čias tzv. Severnej vojny – bitka pri Poltave, kde Rusi porazili Švédo

- Medený jazdec – poéma líčiaca históriu Ruska, otázky spravodlivosti a krivdy, slobody a zodpovednosti človeka za osud spoločnosti

- Ruslan a Ľudmila

- Eugen Onegin – veršovaný román

- zobrazuje typ „zbytočného človeka“, rozčarovaného životom a neschopného urobiť šťastným seba, ani iných

- realisticky zachytáva mestský a vidiecký život

- postava Tatiany je prvou veľkou ženskou postavou ruskej literatúry

- Eugen Onegin, znechutený prázdnym životom petrohradskej vyššej spoločnosti, odchádza na vidiek, kde chce nájsť zmysel života v zveľaďovaní majetku. Na dedine sa beznádejne nudí a pre malicherný spor zabije v súboji svojho priateľa, romantického básnika Lenského. Odmieta lásku Tatiany a vnáša nepokoj do jej života. Bezcieľne putuje po Rusku a po návrate do Petrohradu stretáva Tatianu ako manželku kniežaťa. Vyznáva jej lásku, ale Tatiana ho odmieta, hoci ho stále ľúbi.

- Onegin je svojou osamelosťou, skepsou a apatiou predstaviteľom vtedajšieho spoločenského zriadenia

- Kapitánová dcéra – povesť

- ľúbostný príbeh mladého šľachtica a dcéry veliteľa pevnosti

- hl. hrdina – Jemeľjan Pugačov, vodca roľníckeho povstania v 18. storočí je zobrazený ako rozhodný velilteľ, spravodlivý človek, nepriteľ šľachty a zástanca ľudu.

- aj keď je povstanie potlačené a Pugačova verejne popravia, autorové sympatia sú na strane ľudu

- lyrika:

- Dedina (prírodná lyrika, dedina pre neho predstavuje pokoj, porovnáva ju s mestom plným nerestí a zábavy)

- Exegi monumentum – Vystával som si pomník (osobná lyrika, zamýšľa sa nad zmyslom svojej poézie)

- epika:

- Poviedky Ivana Petroviča Belkina (má viaceré časti : Výstrel, Metelica, Majiteľ pohrebného ústavu, Staničný dozorca, Slečna sedliačka)

 

 

 

Poľská literatúra

 poľský romantizmus je spojený s národným bojom za samostatnosť

 mesianizmus (Mesiáš) – poľský národ sa obetuje za všetky slovanské národy

 Adam Mickiewicz – bol členom tajného študentského spolku, ktorého cieľom bola vlastenecká výchova, vzdelávanie a družnosť. Po odhalení tohto spolku bol odsúdený do vyhnanstva v Rusku

- Óda na mladosť – veril, že mládež privedie svet k vzájomnej láske a priateľstvu

- idey Mickiewiczovho spolku

- ovplyvnila aj štúrovcov

- Konrad Wallenrod – hrdina je člen litovského národa. Pretvárkou a zradou získa dôveru krížiakov a stane sa ich veľmajstrom. Ich vojská posiela do záhuby a sám zomiera.

- silný jednotlivec preberá zodpovednosť za osudy vlasti a má právo použiť všetky prostriedky na jej záchranu.

- Pán Tadeáš – národný epos

- spor dvoch šľachtických rodín o starý zámok. Roztržku ukončí láska Tadeáša a Zošky a boj proti cárskemu vojsku.

- dielo sa končí príchodom Napoleonovej armády

 

 

Maďarská literatúra

 Sándor Petoffi – vedúca osobnosť maďarského revolučného hnutia – chcel slobodu len pre maďarský národ, s čím sa nezhodol teda so štúrovcami

- Víťaz Jankoveršovaná rozprávka

- hrdina bojujej proti Turkom, putuje ríšou rozprávok, aby sa stretol so svojou milou. Tú, ako utýranú macochou prinavráti k životu. Láska a spravodlivosť víťazia.

- Obeste kráľov – revolučná báseň

- Apoštol – osud revolucionára pripomína udalosti básnikovho života. Dielo sa končí atentátom na kráľa

 

 

Česká literatúra

 30.- te roky sú medzníkom vo vývine českej literatúry a medzníkom v rozvoji národnej spoločnosti

 do popredia sa dostáva úloha zjednotiť a rozšíriť české národné hnutie

 objavujú sa požiadavky slobody národa

 na mladšiu generáciu pôsobili revolučné udalosti v Európe

 Josef Kajetán Tyl Fidlovačkadivadelná hra

- obsahuje pieseň Kde domov múj, ktorá sa stala národnou hymnou

- Strakonický dudák – odsudzuje obdiv cudzine, vyzdvihuje vernosť domovu a kladné ľudské vlastnosti

- hra na rozprávkovom základe

 

 Karel Hynek Mácha – zomrel mladý, no významne ovplyvnil vývin českej literatúry

- jeho prvé básne sú preniknuté preromantickou citlivosťou

- osamelosti a zbytočnosti sa premietali do postáv v historickej a autobiografickej próze

- Cikáni – román

- osudy vydedencov spoločnosti

- Máj – 4 spevy a 2 intermezzi

- lyricko-epická skladba

- sleduje osudy troch ľudí

- Skladba sa začína opisom májovej prírody. Jarmila čaká na brehu jazera svojho milého, no namiesto neho k nej príde posol, ktorý jej oznámi, že Vilém je uväznený za vraždu jej zvodcu, o ktorom netušil, že je to jeho otec. Keď sa o tom dozvedá Jarmila, postihnutá hanbou i žiaľom nad osudom Viléma, skončí svoj život v jazere. Ráno majú Viléma popraviť. Celá príroda žije touto smutnou novinou. Vo väzení Vilém rozmýšľa nad svojím životom (otec ho vyhnal z domu a dal sa k zbojníkom) a nevie sa zmieriť so smrťou. O polnoci s amu zjavuje zbor duchov, ktorý ho volá medzi seba. Pred popravou sa ľud modlí za Viléma. Kat odtne hlavu a svoj žiaľ prejaví aj príroda a vilémovi druhovia – zbojíci. Na záver sám autor po siedmich rokoch prichádza na popravisko. Nájde tam Vilémovu lebku a kosti. Je znova máj a príroda volá opäť k láske, čím autor naznačuje večný kolobeh života. 

- dominantou sú reflexie a obrazy prírody, čím do popredia vstupuje lyrický charakter

- skladba je založená na kontraste krásy prírody a lásky a neúprosnej smrti

- Vilém je typický romantický hrdina – výnimočný jednotlivec, silná osobnosť, vydedenec spoločnosti, proti ktorej sa búri, ale pretože je osamelý, hynie

- dobová kritika skladbu odsúdila, lebo sa vymykala zo zaužívaného vyjadrovania

 

 Karel Jaromír Erben – romantik zmierenia

- Kyticebásnická zbierka

- vychádza z dávnych predstáv o svete a z morálnych zásad spoločnosti

- tragika balád je dôsledkom narušenia odvekého prirodzeného poriadku

- v baladách Polednice, Svatební košile, Vodník si všíma zložitosti života, ľudskej duše a osudu

- balady vznikli dramatickosťou, hudobnosťou verša a krásnym jazykom

- zbierka predstavuje spor s iluzórnosťou predstáv o absolútnej slobode človeka 

 

 Božena Němcová – usilovala sa o zobrazenie národného života v próze

- rodičia ju vydali za Josefa Němca, ktorého ako vlastenca prekladali z pôsobiska na pôsobisko; keď pracoval v Balážskych Ďarmotách, spoznala Slovensko – tu zbierala ľudové rozprávky (Slovenské pohádky a pověsti) a stretávala sa aj so štúrovcami

- v jej dielach vidieť blízky vzťah k ľudu a súcit s jeho utrpením; vyjadruje optimistickú vieru v človeka a jeho budúcnosť

- Babička s podtit. Obrazy z venkovského života – rozsahom sa blíži k románu ale niet v ňom konfliktu alebo deja

- babička stelesňuje životodarnú silu ľudu, harmonickú osobnosť, večný ideál ľudstva