Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovenská literatúra porevolučných a matičných rokov

8. 1. 2010

1. obdobie (1849 – 1859)

 Po porážke revolúcie (1848 – 1849) – v Uhorsku nastáva absolutistický režim, ktorý uskutočňuje v rokoch 1852 – 1859 miister vnútra Alexander Bach (Obdobie temna)

 Začalo sa násilné ponemčovanie, prenasledovanie štúrovcov a ostatných vlastencov, cenzúra tlače, silná centralizácia

 V roku 1852 – prestali vychádzať Hurbanové Slovenské pohľady

 v roku 1852 – na návrhy Hodžu vypracoval Martin Hatala Krátku mluvnicu slovenskú, ktorá upravovala stredoslovenské nárečie podľa etymologických zásad (písanie - y, dvojhlások

 Úlohu literárnych časopisov preberali almanachy a cirkevné časopisy

 V roku 1859 – pád Bachovho absolutizmu

 Literárny život stagnoval

2. obdobie (1860 – 1867)

 Obdobie zvýšenej čonnosti romantikov a živej publicistiky, uvoľnenie politického života

 V roku 1960 – videnská vláda v Okóbrovom diplome sľúbila splnenie požiadavok jednotlivých krajín, no svoje sľuby nesplnila

 V roku 1861 – vychádza časopis Peštibudínske vedomosti a jeho redaktor Ján Francisci – Rimavský sa stal organizátorom celonárodného memorandového zhromaždenia

 6. – 7. júna 1961 – v Turčianskom svätom Martine sa konalo celonárodné memorandové zhromaždenie. Účastníci prijali Memorandum národa slovenského, ktoré žiadalo uznanie slovenského národa a slovenského jazyka v rámci Uhorska (národné práva, slovenské školstvo, administratívnu a územnú samosprávu, slov. úradný jazyk)

 Z celého súboru politických požiadaviek sa uskutočnila iba nepatrná časť

 Zriadenie slovenských gymnázií – Revúca (1862), Martin (1864), Kláštor pod Znievom (1869)

 60. roky 19. storočia sa v dejinách slovenskej literatúry nazývajú matičným obdobím

 V roku 1863 – vznik Matice slovenskej (presne 1000 rokov po príchode vierozvestcov);

1. predseda – Štefan Moyzes a podpredseda – Karol Kuzmány

 V roku 1867 – vznikla nová politická strana Nová škola, ktorá hlásala princíp národného feudalizmu

 V roku 1867 – nastalo rakúsko – maďarské vyrovnanie

 Uhorská vláda neuznáva slovenský národ a začalo sa prenasledovanie národovcov a inštitcií

3. obdobie (1868 – 1875)

 Formovanie mladej literárnej generácie a odumieranie romantizmu v literatúre a v myslení slovenských spisovateľov

 V roku 1874 – boli zatvorené slovenské gymnáziá

 V roku 1875 – bola zatvorená Matica slovenská

 60. – 70. roky 19. storočia – v literatúre vznikajú nové druhy a žánre (humoreska, groteska, besednica, fejtón, anekdota), v popredí je próza a dramatická tvorba

 Hlavný hrdina – praktický muž činu (realista)

 

 

Ľudovít Kubáni

 Člen Jednoty mládeže slovenskej, autor rukou písaného časopisu „Hodiny zábavy"

 Vytvoril si vlastný politický program s orientáciou na stranu Nová škola

 V pôdoryse jeho tvorby sú interpretované pojmy národ, slavanstvo, kresťanstvo a človečenstvo

 Jeho tvorba predstavuje prechod medzi tvorbou štúrovskej generácie a realizmom

 Poézia – nepodliehal romantickej tradícií (Dumky I., II., III., IV., Anjel Drhuň, Šťastie)

 Radziwillovna, kráľovná poľská – skladá sa z predspevu a štyroch spevov

- námet eposu čerpal z poľských dejín zo 16. storočia

- poľský kráľovič Žigmund August chcel spojiť Litvu s Poľskom a oženiť sa s litovčankou Barborou Radziwillovnou

- jeho láska sa končí tragicky, pretože kráľovičova matka otrávila Barboru

- rozpor medzi osobnými a spoločenskými záujmami

 Próza – pre poviedkovú tvorbu si vyberal žartovné i tragikomické príbehy zo súčasného života

- hlavný hrdina – človek, ktorý zovšeobecňuje všetky ľudské vlastnosti – ústia až do karikatúry

  Valgatha – poviedky majú obyčajne podtitul Obraz, Epizóda, Dobrodružstvo, Zlomky z denníka a pod.

- konflikt ideálu a každodenných skutočností

- dvojaká morálka a dvojakosť psychického založenia porevolučného človeka v období Bachovho absolutizmu

- boj Jiskrovcov proti Huňadiho uhorským vojskám v 15. storočí

- idea – zbytočnosť boja, keď obidvom stranám hrozí nebezpečenstvo zo strany Habsburgovcov a Turkov

- Valgatha je márnomyseľný a ziskuchtivý veliteľ pevnosti Driečany. Jeho dcéra Milica sa stáva nástrojom plánov Brožka na zmierenie Jiskrovcov a Huňadiovcov. Gróf Cilley, zástupca cisára Friedricha, chce zničiť Maďarov, Čechov i Slovákov a rozšíriť moc cisára.

- romatická láska Milice a Ladislava (Huňadiho syn) stroskotala na rytierskej cti, povinnosti a zámeroch nepriateľa

 Mendík – hlavný hrdina – sedemročný chlapec, sirota, mendík (pomocník) trpí vrtochmi rechtora, jeho manželky a rozmarného syna

- dve dejové línie – 1. opis a osudy siroty a 2. romantický konflikt, prekážky v láske Sidónie (richtárova dcéra) a evanjelického kaplána Trnovského

- richtárová žena chce vydať dcéru za mäsiara Volovca, namysleného zbohatlíka. Rechtor Šipík prenecháva rád rozhodnutie na svojej manželke. Mäsiar sa však dostáva do pozície zlodeja, ktorého odhalil mendík (bol zatvorený v chlieve a videl krádež prasiat). Tak dopomohol k šťastiu Sidónie a Trnovského. Rechtorka vyšla na posmech, Trnovský zaistil lepší život mendíkovi (zaplatí mu štúdiá) a volovec po návrate z väzenia sa rozhodol nikdy neoženiť

- Kubáni charakterizuje svoje postavy aj jazykovým prejavom

 

 

Gustáv Kazimír Zechentner – Láskomerský

 Neštudoval v kruhu štúrovskej mládeže, nepodliehal vplyvu štúrovcov

 Tvorca prvého fejtonu v slovenskej literatúre

 Využíval situačnú a jazykovú komiku, podobne ako Ján Chalupka

 Prispieval do humoristického časopisu Černokňažník

 Listy Štefána a Ďura Pinku – ironizoval zahraničnú aj domácu politiku

 Cestopisná tvorba - formu cestopisu neskôr použil na filozofovanie, humor, narážky na domáce spoločenské problémy

- vlastné dojmy, príhody, umelecké pamiatky, prehľad dejín jednotlivých miest

 Zo Slovenska do Carihradu

 Zo Slovenska do Ríma

 Zo Slovenska do Itálie

 

 Humoresky – zozbierané žarty a rozmary

- ich jazyk je ľudový, stučný a plastický

 Lipovianská Maša – rozprávka z oživota slovenského ľudu

- prvky sentimentálne romantizmu a dokumentárneho opisového realizmu

- o Aničku Dymákovú, vnučku majiteľa huty, sa uchádza uhlomerač Ravasy – intrigán, maďarón a vrah. Lásku Aničky si nevie získať kvôli Jankovi Dubcovi. Ravasy v lesíku podpíli podpery mostíka nad pripasťou. Do priepasti však spadne obchodník z mestečka. Ravasy ho obral o peniaze a do srdca mu vrazil Jankovu dýku. Medzitým Janko zachráni z pazúrov medveďa Dymáka. Ravasy, vracajc sa, spadne do pasce na medvede. Žandári odvedú Janka ako vraha obchodníka, no polomŕtvy Ravasy, ktorého našli robotníci sa prizná k vražde. Dielo sa končí svatbou Aničky a Janka.

 50 rokov slovenského života – vlastný životopis

- oboznamuje čitateľov so životom Slovenska v rokoch 1830 - 1880

- dielo je dokumentárne, sú to kronikové záznamy vo forme denníka

 Študentský májales – zážitky z detstva a študentstva

 Praktický lekár – zážitky z lekárskej praxe

 

 

 

Jonáš Záborský

 Prežil život plný utrpenia, sklamania a krutého rozčarovania

 Štúdium – gymnázium v Kežmarku, teológia v Prešove, Halle

 Do literatúry sa zapísal ódou Na Slovaků – vzbudila pozornosť Štúra, čoskoro však došlo medzi nimi k roztržke

 Tvrdil, že cez literatúru treba najprv získať duchovenstvo a zemianstvo a až potom pospolitú masu, čo sa nezhodovalo s názormi Štúra

 Nesúhlasí tiež s uzákonením slovenčiny ako spisovného jazyka

 Z evanjelického kňaza konvertoval na katolíckeho kňaza

 Odchádza do Viedne, kde pôsobí ako redaktor slovenských novín

 Žehry – štúrovci ju odsúdili ako prejav zastaraných literárnych šablón

- požíval staroslovienčinu, pridržiaval sa časomiery a klasicistických foriem

 Bájky - na základe kontrastu medzi životom ľudí a zvierat sa vyrovnáva s otázkou slobody, sociálnej nerovnosti, útlaku

 Mrzutá, Frndolína, Jurát – poviedky

- galéria ženských postáv

 Najdúch – veselohra

- o morálnom padku zemianstva

- najdúch – nemanželské dieťa mladého zemana a statkára Gejzu Kobozyho a zvedenej dievčiny Maňuše Rajkovičovej

- Maňuša prináša dieťa na pánsky dvor, aby ho vychovali, no Gejza ju dá zatvoriť, aby ju umlčal. Ľud sa chce pomstiť, no v poslednej chvíli pánov zachráni miestny farár. Keď Maňušu neskôr pustia podstrčí dieťa jednému obchodníkovi a ten ho podstrčí ďalej, až sa nakoniec dostane pred prach Kobozyovcov. Táto aféra sa už nedá ututlať a dieťa ostáva Gejzovi ako najdúch.

- druhá časť – voľby služobného, ktoré chce vyhrať aj Gejza. Kvôli peniazom sa usiluje dostať Ľudmilu, no ona dá svoju ruku Jablonkoymu, ktorý celé voľby aj vyhrá

 Panslávistický farár – hlavná postava – farár Žarnovič je osamelý hrdina, často v rozpore so svojím okolím

- príbeh začína Žarnovičovým konfliktom s cirkevným hodnostárom, ktorý ho obvinil z kamarátstva so „zradcami“

- autor hrdinucharakterizuje ako vzdelanca, ktorý chce pomáhať zaostálemu ľudu

 Hlovík medzi vzbúreným ľudom – opisuje krvavú vzbúru východoslovenského ľudu spojen s cholerovou epidémiou

 Šafránkovci – odsúdil nacionalizmus Maďaru a slovenského rojčenia

 Chruňo a Mandragora – karikatúra obrazu „romantického“ básnika

 Faustiáda – satira na uhorské pomery

- doktor Faust sa vyberie do Kocúrkova, no najprv sa zastaví v nebi, očistci a pekle

- zastavenie v nebi – satira na utláčateľskú vládu

- zastavie v očistci, pekle – pranieruje nepriateľov slovanstva, zradcov

- Faust prišiel do Kocrkova poraziť obra Puchora, ktorý predstavuje Bachov absolutizmus

- Faust ho oslepuje, oslobodzuje stádo z chlievov, obor Puchor od zlosti skamenie

 Dva dni v Chujave – dve časti

- 1. časť – Ďeň škaredý – predstavuje prítomnosť, bezcieľnosť živoriaceho ľudu v zapadnutej obci Chujava, kde sú domy naspadnutie a ľudia nachádzajú útechu v alkohole. Postavy – zemania, promaďarská a proslovenská inteligencia, židia (podporovali alkoholizmus, okrádali Slovákov, oslabovali ekonomiku), sedliaci (ohovárali ostatných, hrali karty)

- 2. časť – Ďeň pekný – všetko sa po rokoch na dobre obrátilo, je to vlastne dialóg o metóde a cieľoch reformnej práce národnej inteligencie na dedine so vsunutými uváhami o sociálnych reformách

 

 

 

Ján Palárik

 Redigoval časopis Cyril a Metod (uverejňoval sv. články) - kritizoval tu cikr. organizácie a ich nedemokrat. charakter, vyslovil myšlienku voľby cirk. Funkcionárov

 Kvôli jeho radikálnym názorom mu bolo zakázané časopis redigovať

 Odsúdili ho na jednomesačné väzenie

 V jeho mene napísali vyhlásenie o zrieknutí sa svojich názorov – podlomilo mu to zdravie

 Svetovú dramatickú tvorbu uverejňoval v almanachoch Concordia a Lipa

 Jeho drámy - "komédie omylov", nielen na pobavenie, no najmä na poučenie

 Používal hovorový jazyk, aforizmy, príslova a porekadlá

 Inkognito – veselohra

- jadrom zápletky, ktorá je zosnovaná na zámene osôb, je úsilie získať ponemčené malomeštianstvo pre národné ciele

- publikoval ju v almanachu pod pseudonymom Beskydov

 Drotár – predstavuje drotára, predstaviteľa hodnôt slovenského ľudu v odnárodnenom svete meštianstva

- opiera sa o francúzsku predlohu Hľadá sa vychovávateľ

- konflikt vselohry je postavený na zámene osôb a charakterov

 Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch – ideou je národné zmierenie šľachty a ľudu

- obžinky - oslava po skončení žatvy

- Táto veselohra sa skladá z troch dejstiev

- 1. dejstvo – prichádza rechtor Orieška, otec grófkinej spoločníčky Eržiky, požiadať grófku o príspevok na opravu školy. Eržika sa dozvedá, že o niekoľko dní má k nej prísť jej budúci manžel. Miluška, grófkina spoločníčka, vyjadrí nespokojnosť nad tým, že by sa grófka mala vydať za muža, ktorého charakter nepozná a ktorého nevidela od malička. Eržika dostane nápad, aby sa s Miluškou v úlohách zamenili. O zámene vedia len komorná Capková a husár Pišta.

 

- 2. dejstvo – prichádzajú na grófkino panstvo barón Lajoš Kostrovicky a jeho priateľ, inžinier Rohoň. Ani barónovi sa nepáči myšlienka, žeby sa mal oženiť so ženou, ktorú tak dlho nevidel, a tak aj on dostane nápad, aby si vymenili úlohy. Pišta, ktorý je pri tom, im chce povedať o zámene grófky s Milušou, no Lajoš mu nedovolí prehovoriť. V kaštieli ich privíta krásna grófka, aj keď nepravá. Keďže pravý gróf je pomaďarčený, aj Rohoň musí rozprávať po maďarsky, no Miluška rozpráva hrdo po slovensky a hlási sa k slovenskému národu, Skutočnému barónovi sa vôbec nepáči, no Rohoň sa do nej zamiluje. Nemôže jej však povedať pravdu, pretože on je len inžinier. No aj Miluška sa do Rohoňa zamiluje, ale tiež si myslí, že táto láska je zakázaná, pretože ona je len dedinské dievča, a Rohoňa odmietne. Skutočný barón sa stretne s Eržikou, ktorá sa vydáva za obyčajné hlúpe dedinské dievča, a je očarený jej krásou.

- 3. dejstvo -  nepravý barón vyzná lásku Miluške a ona sa čestne prizná, že si s pravou grófkou zamenili úlohy. Grófka je svedkom toho všetkého a všetci traja sa dohodnú, že zatiaľ Lajošovi nič nepovedia. Lajoš prichádza počas obžinkov za Eržikou a ponúka jej manželstvo, no tá ho i naďalej odmieta. Keď do kaštieľa prichádza Lajošov otec, barón Kostrovicky, Lajoš mu oznámi, že sa odmieta oženiť s grófkou a že si chce vziať za ženu chudobné dievča z dediny. Tajomstvo sa napokon vyzradí, ale Lajoša nechajú ešte chvíľu v nevedomosti – hľadá svoju milú po dedine, snaží sa vyvliecť zo sobáša s grófkou, až ho napokon zachráni dožinkový sprievod, ktorý vedie jeho milá a spieva slovenské piesne. V závere obe dámy povedia áno svojím vyvoleným