Jdi na obsah Jdi na menu
 


Baroková literatúra

19. 11. 2009

BAROKOVÁ LITERATÚRA (16. storočie – 18. storočie)

 

 V Európe dochádza k vypuknutiu 30-ročnej vojny

 Narastávajú rozpory medzi katolíkmi a protestantmi, turecké vpády pokračujú

 Ľudia upadajú do beznádeje a začínajú svoju pozornosť upriamovať v nadprirodzený svet a k Bohu, humanistické a renesančné princípy sa nevytrácajú, iba strácajú svoj pôvodný význam

 Barok – nový myšlienkový umelecký a kultúrny prúd, ktorý vznikol v Španielsku a v Taliansku, odtiaľ sa šíril do celej Európy

 Usiloval sa zachytiť a zdôrazniť duchovné a prírodné princípy, ktoré stoja za poznávanou skutočnosťou a ovládajú ju

 Platilo heslo „Vanitas Vanitatum“ – „Márnosť nad márnosť“ všetkého pominuteľného

 Rastie význam kresžanskej viery, večnosti a transcendentnosti (nadzmyslovosti)

 Ideovo nadväzuje na stredovekú literatúru

 Skutočnosť sa zobrazuje prostredníctvom znakov a symbolov

 Hlavné znaky baroka – mali ohúriť človeka a zapôsobiť na jeho zmysly, vidieť ich hlavne v architektúre

· Dekoratívnosť (ozdobnosť)

· Pompéznosť (nádhera)

· Patetickosť (nadnesenosť)

 Z obdobia baroka sa zachovali 2 druhy literatúry – náboženská, svetská

 Náboženská literatúra

· Viera v splynutie s nadprirodzeným svetom

· Pominuteľnosť, márnosť svetských vecí

· Strach zo smrti

· Hlavný hrdina tejto literatúry – je svätec, pútnik, ktorý dobrovoľne prijíma utrpenie

 Svetská literatúra

· Verné zobrazenie prírody, verné zobrazenie tohto pozemského sveta

· Dychtivosť človeka po svetských veciach

· Túžba po živote

· Hlavný hrdina tejto literatúry – je mešťan, šľachtic, vojak, pastier a pod.

 Diela sú bohaté na trópy a figúry (antitéza, hyperbola)

 Zložité úvahy, zložené svetia, protiklady

 

 

Talianská literatúra

 Torquato Tasso – Oslobodený Jeruzalem – Nebol priaznivo prijatý vtedajšími vzdelancami a preto upadal do pochybností o správnosti myšlienok v epose. Z vlastnej vôle sa dal prešetriť inkvizíciou, no aj po jej ubezpečovaní o pravovernosti diela Tasso upadal do depresií a zdravotný stav sa mu zhoršoval. Zomrel v Ríme tesne pred tým, ako ho mal pápež Kliment VIII. vavrínovým vencom korunovať za kráľa básnikov.

- Je to epos o osudoch prvej krížiackej výpravy. Má dve témy : 1. svet zbraní úzko spojený s teologickými predstavami, 2. svet ľudských citov. V tomto diele sa stretáva svet kresťanov (predstavujú svetlo pravdy a duchovné absolútno) a svet moslimov (predstavujú mocnosti temnôt)

- Goffred zorganizuje krížiacku výprav na oslobodenie Jeruzalema od pohaskej poroby a mesto aj dobijú. Počas bojov je  Sofronia obžalovaná z krádeže a jej milova Olindo sa s ňou nechá upáliť. Mladý pár však zachráni mohamedánska bojovníčka Klorinda. Aj Armida, zaklínačka z nepriateľského tábora, bojuje proti krížiakom, no zvíťazí v nej láska ku kresťanovi Rinaldovi.

 

 

Anglická literatúra

 John Milton – Stratený raj – biblický príbeh o stvorení sveta.

- epos je monumelntálnym dielom vďaka obrazotvornosti a vzdelanosti, ktorá sa prejavuje v mnohých klasických a biblických odkazoch

- dielo má autobiografické prvky, pretože na niekoľkých miestach v ňom autor hovorí sám zaseba v 1. osobe

- Epos sa začína vyhnaním Satana a jeho spurných anjelov z raja. Sú uvrhnuté do horiaceho pekla, kde sa schádzajú na vojnovej porade. Tu dajú najavo svoj úmysel – pomstiť sa Bohu tým, že zvedú jeho novú bytosť, človeka. Satan letí na zem, kde žijú Adam a Eva v raji pred pádom. Nasleduje zvádzanie Evy Satanom, ochutnanie jablka a jeho následky. Poslednú časť diela tvoria vízie budúcnosti vo veštbách archajela Michala, ktoré sú vlastne celým príbehom ľudských dejín. Epos sa končí vyhnaním z raja

- Raj znovunájdený – pokúšanie Krista v púšti

 

 

Španielská literatúra

 Vychádza z predstavy, že najvyššie vzopätie ľudskej aktivity spočíva v dramatickom vnútornom napätí a v duchovnom splynutí s Kristom

 Vzniká tu nový komplikovaný štýl – gongorizmus (podľa Louisa De Gongoru)

 

 

Nemecká literatúra

 Hans Christoffel von Grimmelshausen – Dobrodružný Simplicius Simplicissimus

- hrdinom je naivný chlapec SS

- román sa skadá z prvkov autobiografickej a historickej prózy. Poskytuje pestrý obraz tridsaťročnej vojny

- hlavný zmasel románu je humánny – hľadanie pravého človeka, jeho ľudskej existencie

- moralizujcimi náboženskými reflexiami v duchu vtedajšieho katolicizmu plní poslanie výchovného románu

- barokový charakter dotvára kvetnatý rozprávačský štýl rozsiahle citácie knižných poznatkov, odkazy na Bibliu a diela antických autorov a drsný sedliacky humor

- Simlicius uteká z domu, ktorý zničili žoldnieri počas tridsaťročnej vojny, pred jej ďalšími krutosťami. Útočisko nájde u zbožného pustovníka, ktorý je v skutočnosti šľachtic a jeho pravý otec. Po jeho smrti Simplicius prechádza zničenou bojujúcou Európou, najskôr ako potulný blázon, neskôr ako dobrodruh, ktorý dosiahne bohatstvo, lásku a slávu. Avšak choroba a nešťastie ho prived na zbožnú cestu pokorného človeka. Po stroskotaní lode sa dostáva na neosídlený ostrov, kde žije ako pustovník, o čom vypovedá správa holandského námorníka, ktorý sa s ním stretol.

 

 

Česká literatúra

 Ján Amos Komenský – Labirint světa a ráj srdce – zobrazuje svet ako mesto, ktorým prechádza autor – pútnik so svojimi dvoma sprievodcami : Vězvěd Všudybud (znázorňuje úsilie človeka poznať) a Mámení (zosobňuje človeka pohodlného). Obaja dali autorovi okuliare „mámenia“ nakrivo, čo umožnilo vidieť trpkú pravdu a páchané neprávosti. Autor sa uzavrie do svojho vnútra, v ktorom nachádza Krista a pravý pokoj

- Veľká didaktika – v otmto diele položil základy svojej ďalšej pedagogickej činnosti. Vyniká systematickosťou výkladu, autor vyžaduje, aby ťažiskom výchovy bola priama skúsenosť a zmyslové poznanie. Cesty Komenského vzdelávania sú také moderné, že sa nimi natrvalo zapísal do dejím ľudskej kultúry

- Brána jazykov otvorená

- Svet v obrazoch

- Informatórium školy mateřské

- stredobodom jeho záujmu je človek ako prameň všetkého zla, ale idobra

- venuje sa aj ľudskej spoločnosti, sociálnym, náboženským a politickým otázkam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská baroková literatúra

 Napriek tomu, že v tomto období sa ťažisko tureckých bojov presunulo na Balkán, obyvateľstvo Slovenska si od bojov ani zďaleka neoddýchlo. Naďalej ho sužovali boje šľachty a Habsburgovcov aj náboženské vojny. Ano po ich skončení sa tak rýchlo nevyhlo ich dôsledkom – hladu, epidémieám a moru.

  V tejto pochmúrnej dobe vznikal u človeka silný pocit ohrozenia a zároveň túžba dostať sa z krízy

 Vzájomné prenasledovanie evanjelikov (reformácia) a katolíkov (protireformácia)

 Reformácia a protireformácia nezasiali iba náboženskú, ale aj politickú a kultúrnu oblasť

 Evanjelici mali oporu v Prešovskom kolégiu a v Bratislavskom lýceu a svoje kultrne potreby pokryli tračiarňou v Levoči

 Strediskom vysokej katolíckej vzdelanosti bola Trnavská univerzita, z ktorej vychádzali aj katolícke tlačiarne

 Slovenská baroková literatúra mala záujem o slovenské dejiny a úctu k slovenskému jazyku

 K literatúre sa dostávali predstaitelia všetkých spoločenských vrstiev

 Delenie na štýly (vysoký, stredný, ľudový) sa vytrácalo

 Prevažovala náboženská literatúra

 Zvýšil sa záujem o slovenské dejiny a úcta k slovenskému jazyku

 K obľúbeným žánrom pribudli – duchovná poézia, modlitby, kázne, školské hry

 

 

Katolícka duchovná poézia

 Benedik Szölössi – Cantus catholici – náboženský katolícky spevník

 

 

Protestantská duchovná poézia

 Juraj Tranovský - Cithara sanctorum – náboženský protestantský spevník

 

 

Svetská poézia

 Jazyk – slovakizovaná čeština, bohemizovaná slovenčina, latinčina

 Druhy – umelá, poloľudová, ľudová

 Zachytené – spevníky, zborníky

 Dionýz KubíkCautiones slovenicae

 Ján Sekáč – Láskavé karhání smíšnopochabnýchsvetských mravúv

 Jarmočné piesne – naivná poloľudová poézia, ktorá sa šírila tlačou a predávala sa na jarmokoch. Predspevoval ich predávač, ktorý niekedy ukazoval výjavy z piesní na vyvesenej tabuli s obrázkami. Piesne mali spravodajský charakter – obsahovali správy o historických udalostiach, živelných pohromách, hrôzostrašných príhodách a vraždách. Bolo v nich mnoho drastických scén.

 Štefan Ferdinand SeleckýObraz panej krásnej perem malovaný – ľúbostná báseň o krásavici, na ktorú sa chodia dívať ľudia z Trnavy aj ďalekého okolia, môže ísť aj o alegóriu trnavskej univerzity

 

 

Didakticko – reflexívna poézia

 Zamýšľala sa nad etikou spoločenského života, nabádala k ušľachtilým postojom

 Často sa prebásňovali ľudové príslovia, ktoré vyjadrujú ľudovú múdrosť a podávajú návod, ako sa zachovať v akejkoľvek životnej situácii

 Peter Benický – Slovenské verše – dotýka sa ľudských chýb i predností, dáva príslušné rady a moralizuje z pozície laika. Radí úradníkom a sudcom. Mal kladný postoj k učeniu, vede a vzdelaniu, odporúča pracovitosť. Ironizuje pretvárku a neodporúča unáhlené ženenie sympatizuje so sedliakmi a satirizuje zbabelosť u šľachticov a pánov.

 Hugolín Gavlovič Valaská škola mravúv stodola – cieľom bolo vyškoliť čitateľa v životnej múdrosti a skúsenosti pastierov.

- Okruh hovoriaci o vzťahu k Bohu - rady a naučenia majú viesť k zbožnému a cnostnému životu. Vyzýva k odstupu od pozemských a pominuteľných hodnôt, odsudzuje poverčivosť a vieru v sny a upozorňuje na nevyhnutnosť smrti

- Okruhy o postoji k ľuďom a k svetu – vystríha pred zlozvykom opilstva, v básňach sa venovalzákladnej výchove človeka k slušnosti, prejavuje sympatie sedliakom a vyjadruje neshlas s vojnami, poburuje ho nadchýňanie cudzím a podceňovanie domáceho, akláňa sa  statočnou a vytrvalou prácou, vystríhava pred pyšnou nadutosťou alebo podceňovaniu druhých

- Škola kresťanská – vykresľuje neúprosný okamih smrti, na ktorý sa treba počas života dobre pripraviť

 

 

Dráma

 Eliáš Ladiver – písal školské divadelné hry väčšinou v latinčine, ale aj v slovenčine.

- Vo svojích hrách bráni evanjelizmus

- V evanjelických hrách vystupujú alegorické postavy s určitými vlastnosťami a cnosťami

- V kresťanských hrách sa postavy pridržujú antickej mytológie

- Tragoedia, neb Hra smutná, prežalostná; Catherina, královna urzianská

 

 

Próza

 Ján SimonidesVäznenie, vyslobodenie a putovanie – cestovný denník, ktorý vznikol na základe denných záznamov autora obvineného spolu s Tomašom Masníkom z časti na Večeléniho protihabsburskom sprisahaní. Kniha zachytáva udalosti a príbehy, ktoré zažili počas úteku z galejí.

- zážitky, príbehy a udalosti sú časovo zaradené a meistne lokalizované. Autor sa sústredí na opisy významných miest (Neapola, Ríma, Benátok), všíma si architektúru a antické pamiatky, sociálne pomery a politiku

- kniha obsahuje mnoho epizód napísaných drsným realistickým, ba až naturalistickým štýlom. Je to jedno z najlepších diel svetskej prózy v staršej slovenskej literatúre

 

 Daniel Krman Cestovný deník – synoda vyslala Krmana za švédskym kráľom Karolom XII. so žiadosťou o finančnú podporu na zveľadenie Prešovského kolégia. Mal ho zastihnúť v Bielorusku. Putoval tam i späť mnohými krajinami. Dynamickým jednoduchým štýlom zachytáva priebeh cestovania, vyjadril záujem o všetky oblastiživota tamojšieho obyvateľstva. Krman označuje slovenčinu za matku všetkých slovanských jazykov a ruštinu s poľštinou za jej dcéry

- Základy slovenskej gramatiky

 Štefan PilárikSors Pilarikiana – Los Pilárika Štěpána

 Ján Rezik – Prešovská jatka  - ako očitý svedok opisuje sériu popráv prívržencov Thokolyiho povstania

 Samuel Hruškovič – Život Samuela Hruškoviča

 Móric August Beňovský – Pamäti a cesti Mórica Augusta Beňovského dobrodružná próza - opisuje zajatia na Sibíri, Kamčatke, plavbu do Číny a na Madagaskar, kde ho domorodci vyhlásili za svojho kráľa

 

 

Vedecká a popularizačná (odborná) literatúra

 Matej BelHistoricko – zemepisná vedomosť o novom Uhorsku – vedecké dielo endyklopedického zamerania, vyvrcholenie vedeckej činnosti Mateja Bela. Je to príklad tímového historického, zemepisného, národopisného a prírodopisného vedeckého výskumu, na ktorom sa zúčastnili mnohá nadšenci, Belovi žiaci a profesori. Autori zmapovali 48 uhorských stolíc. Dielo obsahuje mnoho poznatkov o župách, ale aj o mestách a dedinách, hradoch, živote ľudí, remeslách, obchode atď. Zaoberá sa aj polohou stolíc, hranicami, vrchmi, riekami, podnebím, pôdou, rodmi, jazykom, zvykmi.

- skladá sa zo 4 č- skladá sa zo 4 častí – Preddunajsko, Zadunajsko, Predtisie, Zatisie

- široký priestor venuje slovenskému ľudu

 Adam František KollárO pôvode a stálom používaní zákonodarnej moci – kritizuje zlé postavenie poddaných a navrhuje zdanenie šľachty a cirkvi

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář